TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Japanese Korean Spanish Vietnamese

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อบต.จรเข้เผือก 288
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อบต.จรเข้เผือก 389
3 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ อบต.จรเข้เผือก 216
4 รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน) เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ Admin 435
5 รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (ต.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖) Admin 438
6 ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ Admin 633
7 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ Admin 379
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค.64 - มี.ค.65) Admin 559
9 รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 Admin 529
10 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน Admin 543

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3467-0426
ปิดหน้าต่างนี้ [X]