TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Japanese Korean Spanish Vietnamese

วิสัยทัศน์ พันธกิจ อบต.จรเข้เผือก

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก
      "จรเข้เผือก" เป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ส่วนของสังคมชุมชนมีความปลอดภัยเข็มแข็ง มีความร่วมมือจากทุกภาค  มีพลังด้วยกีฬา ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ทุกชีวิตมีการศึกษา รู้รักษาศิลปวัฒนธรรม
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เป็น
 
6  ยุทธศาสตร์  6  แนวทางการพัฒนาดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขุดลอก จัดหา
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน  จัดหา 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา รักษา
ยุทธศาสตร์ที่  6  การเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  จัดหา  รักษา
 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
    ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทุกยุทธศาสตร์ล้วนมีความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเนื่องจากทุกยุทธศาสตร์ต่างก็เป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของทุกคนในท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นทุกยุทธศาสตร์จึงมีความสำคัญ แต่ยุทธศาสตร์ไหนที่ต้องดำเนินการเป็นอันดับแรกนั้นอยู่ที่ประชาชนในท้องถิ่นต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในส่วนใดก่อนนั้น การประชาคมหมู่บ้านจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถทราบถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ว่าต้องการได้รับการพัฒนายุทธศาสตร์ไหนเป็นอันดับแรก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก ได้ดำเนินการประชาคมหมู่บ้าน สามารถสรุปความต้องการตามลำดับแต่ละยุทธศาสตร์ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
 
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขุดลอก จัดหา
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับ  การคมนาคม  ไฟฟ้า  ไฟฟ้าสาธารณะ การระบายน้ำ การโทรคมนาคม
2. เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวกในชุมชน
3. เพื่อให้ประชาชนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมดในตำบลมีการคมนาคมที่สะดวก
4. เพื่อการก่อสร้างถนนคอนกรีต,ลาดยาง,หินคลุก,ถนนมูลดิน
5. เพื่อวางท่อระบายน้ำ  ขยายเขตไฟฟ้า  ขอขยายเขตการติดตั้งโทรศัพท์
6. เพื่อเป็นเส้นทางขนส่งผลิตผลทางการเกษตร 
7. เพื่อก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ
8. เพื่อก่อสร้าง  ปรับปรุงแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร
9. เพื่อจัดหา  บำรุงรักษา  แหล่งน้ำในการอุปโภค – บริโภค
10. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างมีประโยชน์และคุ้มค่า
11. เพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
 
เป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ครัวเรือนในตำบลจรเข้เผือกมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
2. ประชาชนในตำบลจรเข้เผือกได้รับสาธารณูปโภคเพียงพอ
 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  จัดหา  รักษา
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
2. เพื่อสร้างทักษะ การค้า  การท่องเที่ยว   และการบริการ
3. เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้  และลดค่าใช้จ่าย
4. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
5. เพื่อส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว
 
เป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
1. ภายในปี  2557 ประชาชนในตำบลจรเข้เผือกมีรายได้เฉลี่ยเกิน25,000 บาท / คน / ปี
2. ประชาชนในตำบลจรเข้เผือกมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3. ประชาชนพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น
 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  จัดหา  รักษา
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
3. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม
4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข้งของชุมชนและความมั่นคงของชีวิต
5. เพื่ออนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงาม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการ
6. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
7. เพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถการผลิตให้ได้มาตรฐาน 
8. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ
9. เพื่อส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
10.เพื่อสร้างเครือข่ายขององค์กรเกษตรกร
 
เป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
1. ประชาชนในตำบลจรเข้เผือกมีสุขภาพอนามัยที่ดี
2. ประชาชนในตำบลจรเข้เผือกมีความรู้ความเข้าใจในด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน  จัดหา
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
2. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
4. เพื่อสืบสาน  รักษา  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
 
เป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
1. ประชาชนในตำบลจรเข้เผือกได้รับการศึกษาที่ดีและมีการสืบสานประเพณี
   วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
 
5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  จัดหา  รักษา
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
 
เป้าหมายยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลจรเข้เผือกได้รับการบำรุงดูแลรักษา
2. การท่องเที่ยวของท้องถิ่นได้รับส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ
 
6. ยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  จัดหา  รักษา
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนทั้งด้าน บุคลากร  อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
2. เพื่อสร้างความประทับใจในการบริการให้แก่ประชาชน
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดของบุคลากร
4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายและขั้นตอนการบริหารงานราชการเพิ่มขึ้น
5. เพื่อให้บุคลากรขององค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติราชการ
6. เพื่อให้รู้จักการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้น
7. เพื่อส่งเสริมให้ใช้ระบอบประชาธิปไตยเป็นหลักในการปกครองคน
 
เป้าหมายยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
1. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
2. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3467-0426
ปิดหน้าต่างนี้ [X]