ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566 (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2505 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2506) ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

✅ คุณสมบัติของผู้สูงอายุ
- มีสัญชาติไทย
- มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลจรเข้เผือก แต่ยังไม่ได้มาลงทะเบียน หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
- ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. ณ วันที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ

???? เอกสารหลักฐานการลงทะเบียน
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
- ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ / ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิ (ธกส. หรือ ธนาคารกรุงไทย)

???? กำหนดการลงทะเบียน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - เดือนพฤศจิกายน 2564
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ในวันเเละเวลาราชการ)
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก

สอบถามเพิ่มเติม
กองสวัสดิการสังคม
โทร. 034-670426 ต่อ 1

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
 

      เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประชุมครั้งที่ 5/2564 ในวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่องการยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 โดยการปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร และการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรค ได้มีมติห้ามใช้อาคารเรียนหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค

      เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร (Say no to foam)

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก ร่วมรณรงค์ "ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร"

 (Say no to foam)

                โฟมเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาใช้บรรจุอาหารผลิตมาจากวัสดุพอลิเมอร์ชนิดพอลิสไตรีน(polystyrene) เมื่อนำมาใช้บรรจุอาหารร้อนและอาหารทอด น้ำมันจากอาหารจะเกิดปฏิกิริยากับโฟม ทำให้เกิดสารอันตรายปะปนออกมากับอาหาร สารเหล่านี้ ได้แก่ สารสไตรีน (styrene) และสารเบนซิน (benzene) สารสไตรีนที่เกิดขึ้นจะมีผลเสียต่อร่างกาย คือ ทำลายระบบฮอร์โมนในร่างกาย มีผลต่อระบบประสาท เม็ดเลือดแดง ตับและไต เมื่อถูกผิวหนังหรือเข้าตาหรือสูดดมเข้าไป ทำให้เยื่อเมือกเกิดการระคายเคือง มีอาการไอและหายใจลำบาก ปวดศีรษะ ง่วงซึม สำหรับสารเบนซิน จัดเป็นสารก่อมะเร็งในกลุ่ม 2B ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ.2555 ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้สูดดมหรือรับประทานเข้าไป ในระยะแรกทำให้วิงเวียน คลื่นไส้หรือมีอาการปวดท้อง เนื่องจากกระเพาะถูกกัดกร่อน เวียนศีรษะ อาเจียน ง่วงนอน ชัก หัวใจเต้นแรงและอาจเสียชีวิตได้ การได้รับสารเบนซินเป็นเวลานานจะมีผลทำให้โลหิตจาง (Anemia) เนื่องจากสารเบนซินจะเข้าไปทำลายไขกระดูก ทำให้จำนวนเม็ดเลือดแดงลดลงและทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

                ประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 275 (พ.ศ. 2548) เรื่อง กำหนดคุณภาพมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก ซึ่งได้กำหนดปริมาณ สารสไตรีนในภาชนะบรรจุอาหาร โดยให้มีได้ไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (กรณีใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส ปริมาณสารสไตรีนต้องไม่เกินเกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) มีการจัดทำโครงการรณรงค์ ลด ละ เลิกการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย แต่ก็ยังไม่ได้ผลมากนัก ร้านอาหารตามสั่งทั่วไปก็ยังคงใช้กล่องโฟมในการบรรจุอาหาร เนื่องจากมีน้ำหนักเบา เป็นฉนวนทนความร้อน ใช้ง่ายและราคาถูก ดังนั้นผู้บริโภคต้องตระหนักและดูแลสุขภาพของตนเอง โดยหยุดบริโภคอาหารจากร้านค้าที่ผู้ประกอบการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร แล้วหันมาบริโภคอาหารที่บรรจุในภาชนะทดแทนโฟมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ชานอ้อย เยื่อไผ่ มันสำปะหลัง ซึ่งทนต่อความร้อน ใช้กับอาหารที่มีไขมัน และอุ่นอาหารในไมโครเวฟได้ ย่อยสลายเร็วภายใน 45 วันก็ย่อยสลายหมดแล้ว แตกต่างจากโฟมที่ต้องใช้เวลามากกว่า 450 ปี จึงจะย่อยสลายได้หมด หรือใช้ปิ่นโตใส่อาหาร ซึ่งอาจไม่สะดวกในการพกพาแต่สามารถล้างทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำได้

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก เรื่องห้ามจุดเผาและให้ทิ้งขยะในที่องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือกจัดให้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก เรื่องห้ามจุดเผาและให้ทิ้งขยะในที่องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือกจัดให้

alt

ประกาศราคากลาง โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน

ประกาศราคากลาง โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese

 


โทร. 08-1856-9636คุณพึงพอใจอบต.จรเข้เผือก ด้านใด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้250
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้122
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้372
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว824
mod_vvisit_counterเดือนนี้3484
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3323
mod_vvisit_counterทั้งหมด63882

We have: 13 guests, 2 bots online
IP: 3.236.234.223
วันนี้: พ.ค. 23, 2022QR Code
อบต.จรเข้เผือก

ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3467-0426